Gästebuch

Diese Webseite beinhaltet erfundene E-Mail-Adressen, die in Form eines Gästebuches angeordnet sind. Hinter den unaussprechlichen Namen stehen keine realen Personen, sondern die Adressen dienen einzig dazu, darauf unerwünschte E-Mails zu empfangen.

Nur böse Versender schreiben Mails z.B. an 494-5a9365e5.36e33093@europlakat.com oder an 648-5a9365e5.36e33093@1plonk.com. Schicken auch Sie keine E-Mails an Adressen wie beispielsweise 961-5a9365e5.36e33093@1plonk.com oder 870-5a9365e5.36e33093@virustoaster.com und auch nicht an 978-5a9365e5.36e33093@europlakat.com.

09.03.2010 21:54:01 Katja Komplex, York
452-5a9365e5.36e33093@1plonk.com
05.03.2010 16:16:18 Melanie Junge, Cottbus
326-5a9365e5.36e33093@virustoaster.com
20.02.2010 10:57:46 Florian Takt, Heidelberg
458-5a9365e5.36e33093@virustoaster.com
10.07.2009 19:58:57 Markus Neumann, Limburg
724-5a9365e5.36e33093@1plonk.com
09.07.2009 15:21:22 Jesus Kabel, Bukarest
152-5a9365e5.36e33093@virustoaster.com
08.07.2009 05:52:47 Lena Koffer, Lugano
618-5a9365e5.36e33093@europlakat.com
19.03.2009 16:05:41 Philipp Feldmann
802-5a9365e5.36e33093@virustoaster.com
03.10.2008 07:40:19 Horst Rasch, Konstantinopel
292-5a9365e5.36e33093@virustoaster.com
02.10.2008 07:55:08 Xenia Poseidon, Mettmann
735-5a9365e5.36e33093@europlakat.com
01.10.2008 18:44:44 Betty Nacht, Lissabon
173-5a9365e5.36e33093@europlakat.com
30.09.2008 11:29:24 Miriam Bolle, Mekka
345-5a9365e5.36e33093@virustoaster.com
17.02.2008 01:32:11 Nicolas Kaufmann, Bristol
194-5a9365e5.36e33093@1plonk.com
16.02.2008 04:35:34 Holger Kein, Andorra
123-5a9365e5.36e33093@1plonk.com
16.02.2008 01:17:55 Matthias Abend, Gartenstadt
97-5a9365e5.36e33093@virustoaster.com
13.09.2007 07:06:21 Sebastian Welpe, Deutschland
207-5a9365e5.36e33093@europlakat.com
12.05.2007 23:01:22 Denise Regen, Casablanca
210-5a9365e5.36e33093@1plonk.com
11.05.2007 08:01:07 Bob Platin, Ohlsdorf
574-5a9365e5.36e33093@virustoaster.com
09.05.2007 16:25:43 Ferdinand Finger, Hamburg
251-5a9365e5.36e33093@virustoaster.com
09.05.2007 13:01:27 Bart Dierks
794-5a9365e5.36e33093@1plonk.com
01.05.2007 14:11:36 Gudrun Scheibe, Warschau
414-5a9365e5.36e33093@europlakat.com
26.04.2007 23:18:38 Hanna Eben, Amerika
929-5a9365e5.36e33093@europlakat.com
25.04.2007 23:17:39 Anke Kluge
581-5a9365e5.36e33093@1plonk.com
11.11.2006 03:10:04 Xenia Richter, Island
430-5a9365e5.36e33093@europlakat.com

[Home]   [Impressum]